Skip to content Skip to footer
Shopping Cart 0 items - 0.00 0
Shopping Cart 0 items - 0.00 0
Shopping Cart 0 items - 0.00 0

Condicions de compra i devolució

Preàmbul

Aquestes Condicions Generals s’estableixen entre:

 1. D’una banda, Autoescola Hoquei (Juan Manuel Sánchez Silgado) amb on NIF: 35103285H. Amb domicili social a Rambla Pompeu Fabra, 10, Mollet del Vallès 08100, Barcelona, ​​Espanya. (D’ara endavant “Autoescola Hoquei”).
 2. I, per altra banda, qualsevol persona que faci una comanda a la nostra Botiga Online (d’ara endavant, el CLIENT).
 3. Aquestes condicions són aplicables exclusivament a consumidors.

Article 1: Objecte

Les presents Condicions Generals tenen per objecte definir les condicions entre el CLIENT i Autoescola Hoquei en relació a la contractació electrònica dels productes i serveis de la seva Botiga Online.

Article 2: Comandes

El CLIENT pot cursar la comanda via Internet, a través de la pàgina web d’Autoescola Hoquei. Per cursar la vostra comanda, el CLIENT haurà de facilitar les dades personals que li siguin sol·licitades i acceptar la Política de Privadesa d’Autoescola Hoquei.

Un cop generada la comanda, el CLIENT abonarà la comanda a través dels diferents modes de pagament. Aquesta darrera etapa formalitzarà el contracte de venda amb Autoescola Hoquei.

La realització per part del CLIENT de la comanda equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció del producte o servei a la venda i de les Condicions Generals, així com de qualsevol altra especificada a la pròpia comanda.

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat de les mateixes. En cas que hi hagi dificultats en la realització de la prestació de servei o producte seleccionat, Autoescola Hoquei informarà el CLIENT en un termini no superior a 14 dies.

Les compres realitzada a la nostra botiga en línia, tindrà de validesa 2 mesos, des de la data de l’abonament de la comanda web. Passat aquest temps, no procedirà devolució o reemborsament de l’import, total o parcial, abonat a la comanda web. Excepte aquells productes que indiquin una validesa concreta o especifica, pel fet que el producte o servei adquirit responguin a una data o convocatòria concreta.

Article 3: Prestació del servei

El CLIENT declara conèixer que les condicions del producte/servei adquirit.

Article 4: Pagament

El CLIENT pot escollir entre les següents modalitats de pagament:

 • Amb targeta bancària.
 • Transferència bancària

Els pagaments per transferència bancària s’han de fer al següent número de compte:

Banc: Banco Santander
IBAN: ES72 0081 1844 3100 0180 5615
BIC / SWIFT: BSCHESMMXXX

Mitjançant les següents indicacions:

  1. Indicar com a beneficiari: Autoescola Hoquei
  2. Indicar en el concepte: el número de la factura o de la comanda a què fa referència el pagament.
  3. Enviar el justificant de la transferència per correu electrònic a autoescuelahoquei@gmail.com

Article 5: Preus

Els preus dels productes o serveis sol·licitats inclouran l’impost corresponent a cada moment.

Article 6: Política de devolucions

6.1 Dret legal a desistir

Dret de desistiment

El CLIENT té dret a desistir de la comanda en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació llevat que ja s’hagi signat el contracte de formació o fet ús de producte o servei adquirit a Autoescola Hoquei.

Per exercir el dret de desistiment, el CLIENT haurà de notificar-nos a Autoescola Hoquei, a l’adreça de correu electrònic següent: autoescolahoquei@gmail.com la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca. Podreu utilitzar el model següent, encara que el seu ús no és obligatori

*has d’utilitzar el mateix correu electrònic utilitzat per a la contractació.

*“Apreciats Srs, En relació al producte o serveis de _____________ comprat a través d’Autoescola Hoquei amb el número de comanda ______________, els informo que vull exercir el meu dret de desistiment. Realitzeu la devolució a través del mateix pod de pagament. Atentament”

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part seva d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part del CLIENT, us tornarem tots els pagaments rebuts, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la vostra decisió de desistir del present contracte.

Si el CLIENT ja ha signat el contracte de formació en el moment de sol·licitar la devolució, la devolució pot no ser de limport integral, i sha destudiar cada petició de devolució individualment.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel CLIENT per a la transacció inicial.

6.2 Disposicions comunes

El CLIENT no tindrà dret a desistir del contracte l’objecte del qual sigui un servei o producte personalitzat o ja s’hagi iniciat l’ús o execució, o accedit a la plataforma de formació.

Article 7: Tractament de dades de caràcter personal i galetes

Per accedir a la nostra política de privadesa de dades i gestió de cookies fes click aquí

Article 8: Propietat intel·lectual

Tots els elements de la pàgina web Autoescola Hoquei que siguin visuals o sonors, inclosa la tecnologia subjacent, estan protegits pel dret d’autor, de marques o de patents d’Autoescola Hoquei.

Article 9: Comentaris, suggeriments i reclamacions

Els comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Preguem que s’enviïn aquests comentaris i suggeriments a través del nostre correu electrònic: autoescolahoquei@gmail.com. A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris a les nostres autoescoles. Les reclamacions es gestionaran a través del correu electrònic: autoescolahoquei@gmail.com.

Article 10: Esdeveniments fora del nostre control

No serem responsables per cap incompliment, expectatives generades, retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides per Autoescola Hoquei, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable.

Article 11: Llei aplicable i competència

Per a la resolució de qualsevol dubte, discrepància o divergència que es pugui suscitar en el compliment i la interpretació del present Contracte, les parts poden resoldre extrajudicialment les seves controvèrsies a través del sistema arbitral. En qualsevol cas, l’àmbit jurisdiccional seran els jutjats i tribunals del domicili del consumidor.

RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE LITIGIS

En cas de litigi de consum en línia, el consumidor podrà recórrer a un sistema de resolució de litigis a “Línia” (RLL), a la plataforma ODR (“Online Dispute Resolution”), amb competències per a la resolució de litigis relatius a les obligacions contractuals resultants de contractes de venda o de serveis en línia. El consumidor passa així a disposar d’un portal únic on pot registrar les reclamacions i seguir-ne l’evolució. “La plataforma garanteix tots els passos per a la resolució dels litigis, des de la introducció pel consumidor, passant per la intercomunicació amb les entitats de RAL i finalitzant a la informació a les parts implicades.

Accediu aquí a la Plataforma Electrònica de Resolució Alternativa de Litigis en els contractes de venda o de serveis online.

× Cómo podemos ayudarte?